USLOVI KORIŠĆENJA VEB-SAJTA VALVOLINE
Pročitajte uslove korišćenja pažljivo pre korišćenja ovog veb-sajta

Kompanija Valvoline zahteva da se pridržavate Uslova korišćenja navedenih u nastavku kao uslov za pristup ovom veb-sajtu. Pažljivo pročitajte Uslove korišćenja jer korišćenjem ovog veb-sajta vi izjavljujete da prihvatate i da ste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja. Ukoliko se niste saglasni, vi onda ne možete koristiti ovaj veb-sajt. Valvoline zadržava pravo da u bilo kom trenutku bez obaveštenja ažurira ove Uslove korišćenja. Najnoviju verziju Uslova korišćenja možete pogledati ako kliknete na hiperlink „Politika privatnosti” koji se nalazi na dnu stranica ovog veb-sajta. Vaša upotreba ovog veb-sajta može da podleže i dodatnim uslovima koji su navedeni u drugom delu ovog veb-sajta.

Ovi Uslovi korišćenja važe samo za veb-sajt Valvoline. Valvoline je vlasništvo kompanije Valvoline Inc. („Valvoline”). Drugi pojedinačni Valvoline veb-sajtovi mogu da imaju Uslove korišćenja koji su posebno prilagođeni aktivnosti tih veb-sajtova, a koji se mogu razlikovati od ovih Uslova korišćenja. Nijedna informacija sa ovog veb-sajta ne predstavlja niti se može smatrati pozivom na investiranje ili drugi način delovanja na sigurnosne protokole kompanije Valvoline.

Autorska prava i zaštitni znakovi

Celokupan sadržaj ovog veb-sajta, uključujući bez ograničenja tekst, dizajn, grafiku, interfejse ili kôd, kao i njihov izbor i raspored, zaštićeni su autorskim pravima (uključujući sve radove koji su licencirani za Valvoline) u skladu sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država i drugim zakonima o autorskim pravima, i u vlasništvu su kompanije Valvoline. Svi zaštitni znakovi, servisne oznake i trgovačka imena (zajednički „Oznake”) vlasništvo su kompanije Valvoline i/ili svih njenih povezanih društava ili zavisnih društava ili drugih vlasnika koji su kompaniji Valvoline dodelili pravo i/ili licencu da koristi date Oznake.

Nije vam dozvoljeno da koristite, modifikujete, kopirate, distribuirate, prenosite, prikazujete, sprovodite, reprodukujete, objavljujete, licencirate, kreirate izvedene radove, obavljate prenos ili prodajete bilo koje informacije, softver, proizvode ili usluge dobijene sa ovog veb-sajta, izuzev kada je to izričito navedeno u nastavku:

1. Preuzimanje ili štampanje veb-stranica namenjeno je isključivo za vašu ličnu, nekomercijalnu ili neprofitnu obrazovnu primenu. Ove veb-stranice ne mogu da se reprodukuju ili redistribuiraju za komercijalnu dobit ili druge svrhe. Nije vam dopušteno da menjate ili brišete bilo koje vlasničke dokumente iz materijala koji su preuzeti ili odštampani sa ovog veb-sajta. Vlasnički dokument koji se pojavljuje na dnu svake veb-stranice mora da se pojavi na svakom primerku dokumenata ili u svakom njihovom delu.

2. Osim kao što je navedeno u paragrafu 1, korporativni nazivi i logotipi se ne smeju menjati niti koristiti bez prethodne pisane dozvole kompanije Valvoline.

Osim kao što je navedeno iznad, nijedno pravo ni licenca se ne dodeljuju za bilo koje vlasničke informacije, autorska prava, patente ili zaštitne znakove sadržane u ovom dokumentu.

Izjave usmerene ka budućnosti

Različite stranice na ovom veb-sajtu sadrže određene izjave usmerene ka budućnosti u smislu Odeljka 27A Zakona o bezbednosti iz 1933, sa izmenama i dopunama, i Odeljka 21E Zakona o bezbednom poslovanju iz 1934, sa izmenama i dopunama, na koje se odnosi mehanizam sigurnosti koji proizilazi iz njih. Reči kao što su „očekuje”, „namerava”, „planira”, „predviđa”, „smatra”, „procenjuje” i slični izrazi koriste se da bi se identifikovale date izjave usmerene ka budućnosti.

Izjave usmerene ka budućnosti u vezi sa operacijama kompanije Valvoline zasnovane su na očekivanjima našeg rukovodstva, procenama i projekcijama o kompaniji Valvoline koje su na snazi na dan davanja takvih izmena. Ove izjave nisu garancije o budućem učinku i sadrže određene rizike, nesigurnosti i pretpostavke koje je teško predvideti. Pored toga, određene izjave usmerene ka budućnosti zasnovane su na pretpostavkama o budućim događajima za koje se može pokazati da nisu tačne. Stoga se stvarni ishodi i rezultati mogu suštinski razlikovati od onoga što je izraženo ili predskazano u tim izjavama usmerenim ka budućnosti. Kompanija Valvoline ne preuzima obavezu da naknadno ažurira ili revidira izjave usmerene ka budućnosti sadržane na ovom veb-sajtu tako da odražavaju događaje ili okolnosti nakon datuma objave.

Hiperlinkovi i okviri

Veb-sajt može da sadrži linkove ka drugim veb-sajtovima na internetu („Eksterni sajtovi”). Kompanija Valvoline nema kontrolu niti je zadužena ili odgovorna za Eksterne sajtove, uključujući bez ograničenja sadržaj i prakse privatnosti i prikupljanja podataka, čak i ako je Eksterni sajt povezan sa kompanijom Valvoline. Eksterni sajtovi su tu da vam budu na raspolaganju i stoga im možete pristupati na sopstveni rizik. Linkovi ne podrazumevaju da kompanija Valvoline sponzoriše, odobrava, da je povezana ili udružena ili da joj je zakonski odobreno da koristi bilo koji zaštitni znak, trgovačko ime, servisnu oznaku, dizajn, logotip, simbol ili druge materijale sa autorskim pravima koji se prikazuju ili su dostupni preko takvih Eksternih sajtova. Pre nego što uokvirite ili kreirate bilo koju vrstu hiperlinka ka ovom veb-sajtu, morate da za to dobijete pisanu dozvolu kompanije Valvoline.

Odricanje od odgovornosti

Kompanija Valvoline ne izjavljuje i ne garantuje tačnost i kompletnost sadržaja ovog veb-sajta ili sadržaja bilo kog veb-sajta ili veb-sajtova „linkovanih” sa ovim veb-sajtom. Za svaku odluku koju donesete na osnovu informacija koje su sadržane na ovom veb-sajtu ili veb-sajtovima „linkovanim” sa ovim veb-sajtom odgovorni ste isključivo vi sami. Ni kompanija Valvoline niti bilo koje njeno povezano društvo ne snose odgovornost za bilo koju direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili kaznenu štetu koja proističe iz pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom veb-sajtu ili upotrebe ili oslanjanja na bilo koji sadržaj na ovom veb-sajtu ili sadržaj bilo kog veb-sajta ili veb-sajtova „linkovanih” sa ovim veb-sajtom.

OVAJ VEB-SAJT I MATERIJALI, INFORMACIJE, USLUGE I PROIZVODI NA OVOM VEB-SAJTU, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA TEKST, GRAFIKU I VEZE, OBEZBEĐENI SU „TAKVI KAKVI JESU” I BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE. U NAJVEĆOJ DOZVOLJENOJ MERI U SKLADU SA PRIMENLJIVIM ZAKONOM, KOMPANIJA VALVOLINE SE ODRIČE OD ODGOVORNOSTI ZA SVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE UTRŽIVOSTI I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NEKRŠENJE, ODSUSTVO RAČUNARSKIH VIRUSA I GARANCIJE KOJE PROISTIČU IZ TOKA TRGOVINE ILI TOKA IZVRŠAVANJA. KOMPANIJA VALVOLINE NE IZJAVLJUJE NITI GARANTUJE DA FUNKCIJE SADRŽANE NA OVOM VEB-SAJTU NEĆE IMATI SMETNJI ILI GREŠAKA, DA ĆE DEFEKTI BITI OTKLONJENI ILI DA ĆE OVAJ VEB-SAJT ILI SERVER KOJI OMOGUĆAVA DOSTUPNOST OVOG VEB-SAJTA BITI BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. KOMPANIJA VALVOLINE NE GARANTUJE NITI IZJAVLJUJE NIŠTA POVODOM UPOTREBE MATERIJALA NA OVOM VEB-SAJTU PO PITANJU NJIHOVE KOMPLETNOSTI, ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI, ADEKVATNOSTI, KORISNOSTI, PRAVOVREMENOSTI, POUZDANOSTI ILI DRUGIH SVOJSTAVA. GORE NAVEDENA OGRANIČENJA NE MORAJU SE ODNOSITI VAS.

Ograničenje odgovornosti

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA VALVOLINE NE MOŽE BITI ODGOVORNA NI ZA KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SPECIJALNU, KAZNENU, SLUČAJNU, EGZEMPLARNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU ILI ZA BILO KOJU ŠTETU, ČAK I AKO JE KOMPANIJA VALVOLINE PRETHODNO BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA, BILO U OKVIRU RADNJE NA OSNOVU UGOVORA, NEMARA ILI BILO KOJE DRUGE TEORIJE, KOJA PROISTIČE ILI JE U VEZI SA KORIŠĆENJEM, NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA ILI UČINKA INFORMACIJA, USLUGA, PROIZVODA I MATERIJALA DOSTUPNIH NA OVOM VEB-SAJTU. OVA OGRANIČENJA VAŽE BEZ OBZIRA NA BILO KAKVO NEISPUNJAVANJE OSNOVNE SVRHE BILO KOG OGRANIČENOG PRAVNOG LEKA. S OBZIROM NA TO DA NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE TRAJANJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE ILI IZUZEĆA ILI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, GORENAVEDENA OGRANIČENJA SE NE MORAJU OBAVEZNO ODNOSITI NA VAS.

Važeći zakoni

Osim ukoliko je drugačije naznačeno, materijal na ovom veb-sajtu namenjen je da pruži informacije o kompaniji Valvoline i njenim proizvodima. Upravljanje i kontrola nad ovim veb-sajtom vrši se iz grada Leksingtona u Kentakiju. Ne sugerišemo da je materijal objavljen na ovom veb-sajtu osmišljen ili prikladan za upotrebu izvan Sjedinjenih Američkih Država. Ako pristupite našem veb-sajtu sa lokacije izvan Sjedinjenih Američkih Država, imajte u vidu da ste sami odgovorni za usaglašenost sa svim važećim lokalnim zakonima. U meri u kojoj vam bilo koji važeći lokalni zakoni zabranjuju da pregledate i koristite ovaj veb-sajt, nije vam dozvoljeno da pregledate ili koristite ovaj veb-sajt.

Vašu upotrebu ovog veb-sajta u svakom pogledu regulišu zakoni Komonvelta Kentaki u Sjedinjenim Američkim Državama, bez obzira na izbor odredbi zakona, a ne Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. Slažete se da jurisdikcija i lokacija u svim pravnim postupcima koji direktno ili indirektno proističu ili su povezani sa ovim veb-sajtom (uključujući bez ograničenja kupovinu proizvoda kompanije Valvoline) budu na teritoriji ili u okviru federalnih sudova u okrugu Kenton u Kentakiju. Bilo koja osnova za pokretanje tužbe ili žalba koju možete imati po pitanju ovog veb-sajta (uključujući bez ograničenja kupovinu proizvoda kompanije Valvoline) mora da se pokrene u roku od jedne (1) godine nakon što se javi žalba ili osnova za pokretanje tužbe. Ukoliko kompanija Valvoline ne insistira ili ne sprovodi strogo izvršavanje odredbi ovih Uslova korišćenja to se ne smatra odricanjem bilo koje odredbe ili prava. Ni oblici ponašanja između strana ni trgovinske prakse ne mogu da modifikuju bilo koji od ovih Uslova korišćenja. Kompanija Valvoline može da dodeli svoja prava i dužnosti u sklopu ovog Ugovora bilo kojoj strani u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Kompanija Valvoline ne izjavljuje da su materijali na ovom veb-sajtu prikladni ili dostupni za korišćenje na drugim lokacijama ili sa teritorija gde je njihov sadržaj protivzakonit ili zabranjen. Oni koji izaberu da pristupe ovom veb-sajtu sa drugih lokacija to čine na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za usaglašenost sa važećim lokalnim zakonima. Ne možete da koristite niti da izvozite materijale koji krše američke izvozne zakone i propise.

Kontrole izvoza

Ne možete da izvozite niti da reeksportujete bilo koje informacije ili proizvode dobijene na ovom veb-sajtu osim kada je to u potpunosti usaglašeno sa svim američkim zakonima i propisima, uključujući bez ograničenja američke zakone i propise o upravljanju izvozom. Upotreba koja nije u saglasnosti sa datim zakonima je zabranjena. Ni proizvodi ni bilo koje informacije dobijeni upotrebom našeg veb-sajta ne mogu da se preuzimaju, isporučuju, prenose ili reeksportuju, direktno ili indirektno, u države koje su pod zabranom ili embargom ili njihovim državljanima ili građanima, niti proizvodi informacija smeju da se koriste za nuklearne aktivnosti, raketne projekte, hemijsko i biohemijsko oružje ili terorističke aktivnosti, osim kada je to izričito odobreno od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država za date svrhe. Lično ste odgovorni za usaglašenost sa svim lokalnim zakonima u vašoj državi koji mogu da utiču na vaše pravo na uvoz, izvoz ili upotrebu informacija ili proizvoda koji se nalaze na našem veb-sajtu.

Odvojivost i integracija

Ova izjava o Uslovima korišćenja predstavlja u celosti sporazum između vas i kompanije Valvoline povodom ovog veb-sajta. Ako bilo koji deo ovih Uslova korišćenja postane nevažeći ili ne može da se sprovede, preostali delovi ostaju u punoj snazi važeći i pravosnažni.

Prekid; ograničenje pristupa

Kompanija Valvoline može da okonča ovaj Ugovor ili da okonča ili suspenduje vaš pristup veb-sajtovima kompanije Valvoline u svakom trenutku, sa ili bez uzroka, sa ili bez obaveštenja. Nakon takvog okončanja ili suspenzije, vaše pravo na korišćenje veb-sajtova kompanije Valvoline odmah prestaje. NAKON TAKVOG OKONČANJA ILI SUSPENZIJE SVE INFORMACIJE KOJE STE SKLADIŠTILI NA VEB-SAJTOVIMA KOMPANIJE VALVOLINE MOŽDA NEĆE MOĆI DA SE POVRATE KASNIJE.

Pitanja?

Ako imate bilo koja pitanja o ovim Uslovima korišćenja, obratite se kompaniji Valvoline na adresu Valvoline Corporate Affairs Department, 50 E. RiverCenter Blvd. P.O. Box 391, Covington, KY 41012-0391, na telefon (859) 815-3333 ili putem e-pošte tako što ćete kliknuti ovde.

Podaci za kontakt

Putem e-pošte

Putem telefona
Valvoline proizvodi
1-800-TEAM-VAL
1-800-832-6825

Valvoline instant zamena ulja
1-800-FAST-CHANGE
1-800-327-8242

Redovnom poštom
Valvoline
PO Box 14000
Lexington, KY 40512